Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021- opatření vzhledem ke COVID-19

Provozní doba naší mateřské školy bude od 6,30-16,30 hodin

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení ( semafor MZ), stanovila ředitelka školy na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy,které jsou závazné pro všechny zúčastněné.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost níže uvedeným opatřením :

A. Obecná kritéria

1) V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZ.

2) Zákonní zástupci jsou na začátku školního roku povinni aktualizovat své kontakty( telefonní čísla) a pravidelně sledují aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy. Své mobilní telefony mají v provozu!

B. Příchod do mateřské školy

1) Do MŠ přivádí a odvádí dítě jeden zákonný zástupce či doprovod, zbytek rodiny zůstává mimo areál školy. Ve škole se zdržuje jen po nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte.

2) Ihned po vstupu do školy následuje dezinfekce rukou a dodržování respirační hygieny- uvítáme , pokud rodiče ochrání zdraví učitelek tím, že použijí roušku, děkujeme.

3) Vstup do mateřské školy je omezen pouze na prostor vstupní haly a šatny, kde se doprovod zdržuje co nejkratší dobu.

4) Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit.

5) Dítě si ihned po vstupu do pobytových prostor umyje ruce teplou vodou a mýdlem.

6) Děti budou po dobu pobytu ve škole důsledně dodržovat osobní hygienu používáním mýdel a gelů na ruce. Děti budou vedeny k důsledné hygieně mytí rukou a dezinfekci rukou a to několikrát denně.

7) Dětem je zakázáno nošení hraček z domova!

C. Ranní zdravotní filtr

Po příchodu dítěte do MŠ bude probíhat pohledová preventivní ranní kontrola zdravotního stavu dítěte, zda nevykazuje příznaky virové COVID-19 či jiné infekce ( zvýšená teplota, rýma, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu či jiný příznak akutní infekce dýchcích cest, vyrážka na chodidlech, průjem, zvracení, nauzea a zarudlé spojivky). Rodič počká na výsledek ranní kontroly, který bude proveden třídní učitelkou nebo jiným pověřeným zaměstnancem školy. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do školy.

D. Alergie- prevence záměny příznaků

Pokud má dítě příznaky jako rýmu a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

Při lékařsky nepotvrzené alergii(rýma,kašel), se bude během ranní kontroly  tyto symptomy posuzovat jako příznak virového onemocnění a dítě nebude bez lékařského potvrzení do školy přijato.

DĚKUJI VÁM ZA VAŠI VSTŘÍCNOST A ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP.

Ilona Soukupová, ředitelka školy

 

« Zpět na novinky31.08.2020,