Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Ochrana osobních údajů- GDPR

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace, jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace: Mateřská škola Sedmikráska
Sídlo organizace: Vzdušná 509/20, Liberec
IČ 72741864
Kontaktní telefon :+420 775 027 093
Kontaktní e-mail: mssedmikraska@volny.cz
ID datové schránky: a6rky43
Web: www.sedmikraskalbc.cz
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul :Ing.Bc.
Jméno: Jiří
Příjmení: Kubela
Telefon: +420 725 980 725
E-mail: gdprposouzeni@outlook.cz


Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

·       poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

·       monitorování souladu činností správce s GDPR,

·       poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

·       spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

·       působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

·       zpracování doporučení v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

·       realizace školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

·       poskytování metodické pomoci při realizaci inventury zpracování osobních údajů,

·       poskytování metodické pomoci při zpracování analýzy rizik,

·       poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

·       poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.