Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Praktický návod a rady ke zveřejňování a poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML

Zpracováno v souvislosti s doporučením statutárního města Liberec příspěvkovým organizacím k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Statutární zástupce:

Ředitelka školy Ilona Soukupová ,jmenovaná do funkce ředitelky Mateřské školy " Sedmikráska ", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace s účinností od 1.1.2008 zřizovatelem statutární město Liberec.

2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy:

2.1 stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165)

 

3. Informace o škole poskytuje:

Ilona Soukupová ( tel. 485 106 087) ředitelka školy, v případě nepřítomnosti ředitelky provozní školy Renata Mrázková ( tel. 731 092 003)

4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy:

4.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93

 • Odvolání je možné k OŠMS KÚ Libereckého kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

5. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů:

5.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

 • přijímá sekretariát ředitele školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
 • o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
 • stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn
 • stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

6. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 • sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
 • z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
 • anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
 • o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
 • lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
 • dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
 • pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
 • jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
 • proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

7. Sazebník úhrad za poskytnutí informací:

(sazebník stanovit dle podmínek školy – dále uvádíme příklad sazebníku)

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona           zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma

 

8. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí:

 

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zpracovala: Ilona Soukupová, ředitelka školy