Mateřská škola Sedmikráska Liberec Logo Mateřská škola Sedmikráska Liberec

Typ školy a její zaměření

Koncepce školy vychází ze školního vzdělávacího programu „Skládankou sedmikrásky poznáváme svět“, který respektuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Tým profesionálních pedagogů realizuje výchovný a vzdělávací proces především metodou prožitkového a kooperativního učení. Samotná škola má charakter rodinné vily s maximální kapacitou 50 dětí. Mateřská škola je svou velikostí, počtem dětí a místními podmínkami pro výchovu a vzdělávání dětí charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na prožitkové učení, podporu zdraví a estetické cítění. Naším záměrem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu, poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku.

Hlavním cílem programu naší mateřské školy je esteticky vyváženým prostředím a vhodnou motivací vést děti k různorodým aktivitám, které vedou k tvořivému uplatňování vlastních zkušeností, k prožívání, hledání, experimentování a citlivému formování individuální osobnosti dítěte při objevování světa.

Organizační řád je přizpůsobován aktuálnímu stavu a přání dětí. Všichni zaměstnanci pečují o to, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně „jako doma“ a aby bylo dbáno o jejich zdravý harmonický rozvoj.

Když děti žijí s kritikou, učí se odsuzovat.
Když děti žijí s nepřátelstvím, učí se bojovat.
Když děti žijí s posměchem, učí se bázlivosti.
Když děti žijí se zahanbením, učí se provinilosti.
Když děti žijí s tolerancí, učí se sebedůvěře.
Když děti žijí s bezpečím, učí se věřit.
Když děti žijí s nestranností, učí se spravedlnosti.
Když děti žijí s chválou, učí se oceňovat.
Když děti žijí s uznáním, učí se sebeúctě.
Když děti žijí s přízní a s přátelstvím, učí se nacházet ve světě lásku.

  • Rozvíjíme tedy děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
  • Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
  • Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
  • Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.
  • Chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.